Algemene Voorwaarden

Algemene

Voorwaarden

Nicolette Albada Jelgersma – van Soest h.o.d.n. Proud Bear (hierna: Proud Bear) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77567420 en is gevestigd aan Noorder Stationsweg 4 (2061HH) te Bloemendaal.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Proud Bear.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 5. Diensten: de Diensten die Proud bear aanbiedt zijn coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woords voor professionals en ouders. 
 6. Dienstverlener: Nicolette Albada Jelgersma – van Soest h.o.d.n. Proud Bear, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Proud Bear.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Proud Bear heeft aangesteld voor Diensten die door Proud Bear worden uitgevoerd, of waaraan Proud Bear een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Proud Bear, alsmede voorstellen van Proud Bear voor Diensten die door Proud Bear aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Proud Bear waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Proud Bear, elke Overeenkomst tussen Proud Bear en Opdrachtgever en op elke dienst die door Proud Bear wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Proud Bear aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Proud Bear is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Proud Bear niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod 

 1. Alle door Proud Bear gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Proud Bear is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Proud Bear het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Proud Bear gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Proud Bear zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Proud Bear heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Proud Bear te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Proud Bear heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Proud Bear is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Proud Bear wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Proud Bear wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Proud Bear is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Proud Bear van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Proud Bear kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Proud Bear ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Proud Bear kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Proud Bear nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering losse afspraken

 1. Proud Bear behoudt zich het recht voor afspraken te annuleren of te verzetten in geval van een situatie waardoor Proud Bear de Dienst niet naar behoren kan uitvoeren zonder dat Proud Bear schadeplichtig is jegens Opdrachtgever. 
 2. Een reeds bevestigde afspraak kan door Opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van de Dienst kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van de Dienst wordt 50% in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Bij annulering binnen 24 uur wordt 100% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
 3. Ook in geval van overmacht van Opdrachtgever wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.
 4. Indien Proud Bear ten tijde van de annulering en/of verplaatsing van de losse afspraak kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Dienst komen deze kosten geheel voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Proud Bear zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Proud Bear staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Proud Bear de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Proud Bear aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Proud Bear heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Proud Bear niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Proud Bear, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Proud Bear is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Proud Bear Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Proud Bear aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Proud Bear of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Proud Bear recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Proud Bear verzochte informatie tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. 
 2. Proud Bear is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Proud Bear verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Proud Bear voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Proud Bear kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Proud Bear gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Proud Bear.

Artikel 9 – Adviezen

 1. Proud Bear kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Proud Bear de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Proud Bear verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, psychisch of juridisch advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Proud Bear verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Proud Bear wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Proud Bear gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. Opdrachtgever zal Proud Bear schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Coaching en/of Training

 1. Proud Bear verzorgt coaching en/of trainingen sessies aan Opdrachtgevers. 
 2. De coaching en/of trainingen vinden online plaats of op een nader te bepalen locatie. Indien de coaching en/of training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching en/of training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coaching en/of training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de veplichtingen, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Proud Bear is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coaching en/of training. 
 3. De inhoud van de door Proud Bear aangeboden coaching en/of training en de gedurende de coaching en/of training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Proud Bear de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching en/of training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever zal Proud Bear schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching en/of training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Proud Bear is gerechtigd de coaching en/of training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van Proud Bear om de coaching en/of training te verplaatsen. 
 6. Proud Bear is nimmer gehouden tot restitutie van reeds betaalde gelden, indien Opdrachtgever niet beschikbaar is op een gestelde datum. Opdrachtgever heeft niet de mogelijkheid om een sessie in te halen.

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen bedrag. Proud Bear is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft Proud Bear de bevoegdheid om Opdrachtgever te verwijzen naar een bevoegde derde, zoals een specialist.
 3. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Proud Bear, Proud Bear een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 12 – Betaling en incassobeleid

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Proud Bear voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De opdracht kan los en in pakketten worden aangeboden en dienen vooraf te worden betaald. 
 3. Proud Bear is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Proud Bear. 
 5. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Proud Bear gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Proud Bear de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Proud Bear verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Proud Bear tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Proud Bear op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Proud Bear is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 2. Proud Bear is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Proud Bear te vergoeden voor elk financieel verlies dat Proud Bear lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Proud Bear is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Proud Bear wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) ziekte Proud Bear of eventueel door haar ingeschakelde adviseurs en (v) overige situaties die naar het oordeel van Proud Bear buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Proud Bear alleen geacht te bestaan indien Proud Bear dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Proud Bear, is Proud Bear uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Proud Bear binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Proud Bear deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Proud Bear in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Proud Bear leidt tot aansprakelijkheid van Proud Bear, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Proud Bear. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 4. Proud Bear sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching en/of trainingssessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 5. Enige door Proud Bear opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Proud Bear.
 6. De inhoud van het opgeleverde advies van Proud Bear is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Proud Bear opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Proud Bear. Proud Bear is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 7. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Proud Bear nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Proud Bear haar eigen advies.
 8. Proud Bear staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Proud Bear verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Proud Bear vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Proud Bear binnen 4 maanden nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Proud Bear. 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Proud Bear en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Proud Bear bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Proud Bear is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Proud Bear opgestelde adviezen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. 
 3. Indien Proud Bear op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Proud Bear zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Proud Bear niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Proud Bear aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Proud Bear vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Proud Bear vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Proud Bear is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Proud Bear en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Proud Bear waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en adviezen berusten uitsluitend bij Proud Bear tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Proud Bear mogen deze niet worden overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Proud Bear worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Proud Bear gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Proud Bear rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Proud Bear. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Proud Bear opgeleverde zaken, dient Proud Bear expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Proud Bear rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Proud Bear verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Proud Bear zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Proud Bear van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Proud Bear voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Proud Bear verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Proud Bear of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@proudbear.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Proud Bear de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Proud Bear zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Proud Bear en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Proud Bear heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Proud Bear en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Bloemendaal, 29 oktober 2021.